23 września 2021 05:57

Opieka Zdrowotna

Informacja dla rodziców SP2 o opiece zdrowotnej nad uczniami

 

Zgodnie z Ustawą  z dnia 12 kwietna 2019r. roku o opiece zdrowotnej  nad uczniami (Dz.U.2019r. poz.1078) dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu informuje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna Anna Stochmal. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia.

W sprawie zapewnienia  uczniom opieki stomatologicznej organ prowadzący prowadzi obecnie  rozmowy z Narodowym Funduszem zdrowia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
  • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.[)).

 

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

Informujemy, że sprawowanie opieki  nad uczniami przewlekle chorymi  lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców – zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. W celu właściwej realizacji tej opieki rodzice proszeni są o współpracę z dyrektorem i higienistką szkolną.

Podawanie leków lub wykonywanie  innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

 

Skip to content