23 września 2021 05:22

Kalendarium 2021/2022

Kalendarium szkolne na rok szkolny 2021/2022

 

Termin Zadanie
Rok kalendarzowy 2021  
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
15 września Zebrania z rodzicami oraz zebranie z rodzicami uczniów klas 8 w celu przekazania im ważnych informacji związanych z egzaminem po klasie ósmej tj. możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8 (pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem.
16września-13 listopada( nie później niż do 29 listopada!) Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. Na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 3.2.2. informacji CKE  uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty
Nie później niż do 15 października! Dostarczenie dyrektorowi  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia klasy 8 i/ lub zaświadczenia o stanie zdrowia mogącym nieć wpływ na egzamin ósmoklasisty.

Dostarczenie  zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia ( o którym mówi pkt.3,4.6d)  w sprawie  dostosowania formy lub warunków przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty  do potrzeb zdrowotnych

Październik Trening ewakuacji
Nie później niż do 24 września Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 deklaracji wskazującej język nowożytny zdawany na egzaminie klas 8 , informacji o  zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnym- specjalne druki CKE
22 października Ślubowanie klas pierwszych
14 października Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
15 października Szkolne obchody Dnia Papieskiego
12 listopada Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości –

VII  Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na jego organizację

10 listopada Narodowe Święto Niepodległości- akademia szkolna
25 listopada / 24-26 listopada Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8(pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem
6 grudnia Mikołajki szkolne
22 grudnia Jasełka szkolne/ Wigilia szkolna
18 grudnia Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania
23 grudnia– 1 stycznia Zimowa przerwa świąteczna
22 grudnia Wystawianie ocen śródrocznych
3-5 stycznia Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o śródroczny  egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

A także :

  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy a dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

Rok kalendarzowy 2022  
16 stycznia VIII  Szkolne Śpiewanie Kolęd I Pastorałek-  impreza integracyjna, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli
10-11 stycznia Egzaminy klasyfikacyjne w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej – indywidualne terminy ustala dyrektor  z uwzględnieniem możliwości ustalenia terminów indywidualnych w okresie wcześniejszym
2  lutego Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
14 stycznia Zebranie z rodzicami
17 – 30 stycznia Ferie zimowe
7 – 1  lutego Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas I i  oddziałów przedszkolnych, przyjmowanie podań o przyjęcie do szkoły na potrzeby rekrutacji – termin może ulec zmianie  w związku z przepisami rekrutacyjnymi
23 lutego Otwarta środa
Wg ustaleń z parafią Rekolekcje szkolne
kwiecień Pielgrzymka klas ósmych do Ludźmierza- jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli
Termin do podania Zebranie  Rady pedagogicznej- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin klas 8
14-19  kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
6 kwietnia Zebranie z rodzicami
29  kwietnia Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
1 maja Święto Pracy- dzień wolny
6 maja Święto Patrona Szkoły- szkolny pokaz talentów- FESTYN SZKOLNY
20 maja Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania
26 maja Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
25  maja Środa otwarta
1 czerwca Dzień Dziecka
13 czerwca Wystawianie przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych
14-15 czerwca Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przepisami prawa szkolnego
17 czerwca Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca
14  czerwca Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych
  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy  dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych
  • dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych
16-17 czerwca Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych –  indywidualne terminy wyznacza dyrektor
24 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Uwaga! w  powyżej przedstawionym Kalendarium  w ciągu roku szkolnego mogą pojawić się drobne zmiany spowodowane zaistniałymi zdarzeniami, których nie można było  wcześniej przewidzieć.

Dni ustawowo wolne od zajęć

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r. – poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021r. – czwartek

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.-  piątek , sobota
Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r. – sobota

Święto Trzech Króli- 6 stycznia 2022r. –  czwartek

Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia  2022 r.- poniedziałek
Święto Pracy – 1 maja 2022 r., – niedziela
Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r., – wtorek
Boże Ciało –16 czerwca  2022 r.-  czwartek

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2021 r.- piątek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

Klasy 1-7 Klasy 1-8
1. 24 maja 2022 r.-egzamin klas 8- język polski- wtorek
2. 25 maja 2022 r.- egzamin klas 8- matematyka- środa
3. 26 maja 2022r.- egzamin klas 8 -język angielski- czwartek
4. 2 listopada 2021r.- wtorek
5. 12 listopada 2021r – piątek
6. 2 maja 2022r – poniedziałek
7. 17 czerwca 2022 r– piątek
     

       

Skip to content