3 lutego 2023 22:53

Kalendarium 2022/2023

Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

 1. Informacje organizacyjne

I.  Podział roku szkolnego

   I półrocze od 1 września 2022r. do 20 stycznia 2023r.

  II półrocze od 23stycznia 2022r. do 23 czerwca 2023 r. (w tym  półroczu są 2 tygodnie ferii zimowych)

 

 1. Dni ustawowo wolne od zajęć

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r. – wtorek

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r. – piątek

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.-  sobota, niedziela

Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r. –niedziela

Święto Trzech Króli- 6 stycznia 2022r. – piątek

Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia  2022 r.- poniedziałek

Święto Pracy – 1 maja 2022 r.-  poniedziałek

Święto Narodowe Trzeciego Maja– 3 maja 2022 r.- środa

Boże Ciało –15 czerwca  2022 r.-  czwartek

Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2022 r.- piątek

III.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych wyznaczone przez dyrektora szkoły, po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

31 październik 2022- poniedziałek

2 maj 2023 – wtorek

23,24, 25 maj 2023– wtorek, środa, czwartek – Egzaminy uczniów klas ósmych

1 czerwiec 2023- czwartek

9 czerwiec 2023 – piątek

22 czerwiec 2023- czwartek

 
 1. Godziny dostępności dla ucznia lub rodzica

Rada pedagogiczna ustaliła w miesiącu jedną wspólną godzinę dostępności dla ucznia i rodzica: jest to każda pierwsza środa miesiąca w godzinach 15:30-16:30  .W pozostałych tygodniach  harmonogram zostanie ustalony indywidualnie przez każdego nauczyciela, który  przedstawi godzinę swojej dostępności  w dzienniku lekcyjnym oraz na stronie szkoły.

Pierwsze środy roku 2022: 7.09, 5.10, 9.11, 7.12.

Pierwsze środy roku 2023 ( bez okresu ferii zimowych): 4.01, 8.03, 5.04, 2.05- wyjątkowo w godzinach 10:00-11:00 , 7.06.

 

 1. Kalendarium szkolne

Termin

Zadanie

1 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego – akademie szkolne 

8:00- kl.8,7

9:00- kl.6,5,4

10:00- kl. 3,2

11:00- kl.1 i oddział przedszkolny

7 IX

Zebranie Rady Pedagogicznej

14 IX

Zebrania z rodzicami,  w tym zebranie z rodzicami uczniów klas 8 w celu przekazania im ważnych informacji związanych z egzaminem ósmoklasisty.

Zebranie od rodziców deklaracji wyboru języka zdawanego przez uczniów na egzaminie.

Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8 (pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni roboczych  potwierdzają informację podpisem (zwrot dokumentów 15-19 września)

15  IX-  25 XI

Jeśli uczeń  ma problemy natury zdrowotnej lub posiada orzeczenie :

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami może wystąpić do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty. Rodzic musi złożyć taki wniosek nie później niż do 25 listopada 2022.

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych ze wzg. na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w informacji CKE  uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

nie później niż do 17 X

Dostarczenie dyrektorowi  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia klasy 8 i/ lub zaświadczenia o stanie zdrowia mogącym nieć wpływ na egzamin ósmoklasisty.

Opinia, o której mowa w pkt 3.4.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.1.11)

Dostarczenie  zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia ( o którym mówi pkt.3,4.6d )  w sprawie  dostosowania formy lub warunków przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty  do potrzeb zdrowotnych W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.7., 3.4.8. oraz 3.4.9., mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu

 IX/X

Trening ewakuacji

Do dnia 24 IX(w wyjątkowej sytuacji  nie później niż do 30 IX)

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 deklaracji wskazującej język nowożytny zdawany na egzaminie klas 8 , informacji o  zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnym- specjalne druki CKE

13 X

Szkolne obchody Dnia Papieskiego

14  X

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych – akademia z udziałem trójek klasowych

21 X

Ślubowanie klas pierwszych

9 XI

VII  Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych jeśli sytuacja epidemiologiczna pozowli na jego organizację

10 XI

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości –

4 lub 10 XI

VII  Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na jego organizację

 23 XI

Zebrania z rodzicami

6 XII

Mikołajki szkolne

12 XII

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

22 XII

Miejska akademia oraz Jasełka szkolne/ Wigilia szkolna klas

23XII – 1 I

Zimowa przerwa świąteczna

Rok 2023

4 I

Wystawianie ocen śródrocznych

do 4 I

Poinformowanie rodziców o przewidywanej negatywnej cenie z przedmiotów edukacyjnych i/  lub nieodpowiedniej /nagannej ocenie z zachowania  ucznia na półrocze

3- 5 I

Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny, mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o śródroczny  egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

·         z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

A także :

·         dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania

·         dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą

·         dla uczniów  zmieniających klasę , gdy a dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

27 I

VIII  Szkolne Śpiewanie Kolęd i Pastorałek-  impreza integracyjna, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli

10-19 I

Egzaminy klasyfikacyjne w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej – indywidualne terminy ustala dyrektor  z uwzględnieniem możliwości ustalenia terminów indywidualnych w okresie wcześniejszym

20  I

Rada Klasyfikacyjna

23-24 I

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

25 I

Zebranie z rodzicami

30 I- 12 II

Ferie zimowe

6-10 II

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas I i  oddziałów przedszkolnych, przyjmowanie podań o przyjęcie do szkoły na potrzeby rekrutacji – termin może ulec zmianie  w związku z przepisami rekrutacyjnymi

 Wg ustaleń z parafią

Rekolekcje szkolne

5 IV

Akademia  Wielkanocna

6 IV-11 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

19 IV

Zebranie z rodzicami

28 IV

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

  V/VI

Pielgrzymka klas ósmych do Ludźmierza- jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli

24 IV

Zebranie  Rady pedagogicznej- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin klas 8

1 V

Święto Pracy- dzień wolny

9 V

Święto Patrona Szkoły- szkolny pokaz talentów

26 V

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

31 V

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

31 V

Zebranie z rodzicami

1 VI

Dzień Dziecka

7 VI

Wystawianie przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych

7 VI-13VI

Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przepisami prawa szkolnego

14 VI

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 VI

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

14  czerwca

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

·         z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny, mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych

·         dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania

·         dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą

·         dla uczniów  zmieniających klasę, gdy  dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

·         dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

7-14 VI

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych –  indywidualne terminy wyznacza dyrektor

6-21 VI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

23 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – akademia

30 VI

Posiedzenie Rady pedagogicznej

 1. Harmonogram badania wyników nauczania i konkursów.

 

J. angielskiego w klasie VII

IV/V  2023- diagnoza

Język polski w klasie VII

XI  2022- diagnoza

Język polski w klasie IV

X/XI  2022 – diagnoza wstępna

Matematyka w klasie IV

IX/X 2022 -diagnoza wstępna

Matematyka w klasie VII

V  2023- diagnoza

 Informatyka w klasie V

III 2023- diagnoza

Historia w klasie VI

III 2023- diagnoza

Egzamin próbny dla klas VIII

język polski – XI 2022,

matematyka-XI 2022,

język angielski- XI 2022

Kolejny egzamin próbny z przedmiotów egzaminacyjnych zrobimy w  miesiącu II 2023

 dodatkowo:

 

Klasy  I

30 V 2023–poniedziałek

Klasy  II

31 V 2023  – wtorek

Klasy III TUT 2023

wg terminów ustalonych przez ośrodek  badawczy TUT

VII. Konkursy  przedmiotowe i tematyczne dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizuje się w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z terminarzem podanym przez KO Kraków do 30 IX 2022

konkurs

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

Małopolski Konkurs Matematyczny

Małopolski Konkurs Chemiczny

Małopolski Konkurs  z Fizyki

Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Biologiczny

Małopolski Konkurs Geograficzny

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Małopolski Konkurs Języka  Niemieckiego

Małopolski Konkurs Języka  Francuskiego

Małopolski Konkurs Języka  Hiszpańskiego

Małopolski Konkurs Informatyczny

 

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023

konkurs

“Polscy żołnierze w walce o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii  podczas II wojny światowej

„Z dobrą Nowiną przez życie- Ewangelia wg Św. Jana”

 

Uwaga! Ważna informacja : Uprawnienia laureatów i finalistów małopolskich konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych za uzyskanie w konkursie tematycznym o zasięgu wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów laureata – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty – przyznaje się 5 punktów,
 • jednego tytułu laureata – przyznaje się 5 punktów,
 • jednego tytułu finalisty – przyznaje się 3 punkty.
 • Laureat konkursu. przedmiotowego jest zwolniony z  egz. j. poskiego,. j. obcego , matematyki- dotyczy to tez laureatów, którzy uzyskali  tytuł finalisty w latach 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22

 a FINALISTA :

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty- przyznaje się 10 punktów,
 • jednego tytułu finalisty – przyznaje się 7 punktów
 • dotyczy to tez finalistów, którzy uzyskali  tytuł finalisty w latach 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22

 

Bardzo serdecznie zachęcamy uczniów do brania udziału w konkursach!

 

Skip to content