10 maja 2021 04:12

Czytanie daje moc!

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych

powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów

umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki

czytaniu. Dzięki podjętym działaniom uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, samodzielnie dokonywać wyborów

lektur, doskonalić technikę czytania. Będę starała się tak prowadzić zajęcia, by każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją

inwencję twórczą, pomysłowość. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej stawiają książkę w centrum uwagi dziecka.

Częste czytanie dzieciom i przez dzieci na głos podnosi poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie

tekstów i poleceń, poprawia koncentrację i wydłuża skupienie uwagi, zwiększa skłonność do refleksji  i krytycznego myślenia,

podnosi umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, zwiększa ambicję i motywację do czytania, daje umiejętność

rozwiązywania własnych problemów emocjonalnych poprzez analizę problemów bohaterów literackich, poprawia wzajemne

relacje między uczniami, przyczynia się do powstawania bliskich relacji i więzi emocjonalnych między czytającymi

a słuchającymi, daje większą otwartość na nowe sytuacje i osoby, powoduje wzrost czytelnictwa, wyrobienie nawyku

i gustu czytelniczego oraz podnosi rangę książki. Pragnę stworzyć atmosferę nieskrępowanego odbioru literatury,

która jest bardzo istotna dla zachęcenia dzieci do utrzymywania trwałych kontaktów z książką.

https://photos.google.com/album/AF1QipPCvayMHHPyCLb9xieawH1G55pcK_D4H7ts_vR6

Skip to content