24 czerwca 2021 11:52

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Targu
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
1
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika określa :
1. Cele i zadania Rady Rodziców ,
2. Zasady wyboru Prezydium Rady Rodziców,
3. Kompetencje Rady Rodziców,
4. Ramowy plan pracy Rady ,
5. Tryb podejmowania uchwał przez Radę,
6. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.
Cele i zadania rady rodziców

2
1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających prawa oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspierania Dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw.
3. Współdziałanie z Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów ze szkolnym programem profilaktyczno-wychowawczym, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
4. Występowanie do organu prowadzącego szkołę , organu nadzoru pedagogicznego. Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
5. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających z prawa
oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspierania Dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
6. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji innych celów i zadań szkoły,
 zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez występowanie do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i instytucji nadrzędnych szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) poprzez wyrażanie i przekazywanie stanowisk i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
 włączenie się w działania opiekuńczo – wychowawcze w czasie dyskotek, festynów, wycieczek,
 gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów ) oraz innych źródeł , a także zasad wydatkowania tych funduszy,
 finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, w ramach jej funkcji: edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej,
 wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły z myślą o jak najlepszej jakości tej współpracy.

3
Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
1. Do Rady Rodziców należy po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
3. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu oraz wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

5
Rada Rodziców może tworzyć zespoły zadaniowe. Powoływane są one na okres nie dłuższy niż kadencja Rady Rodziców. Zespoły mają charakter opiniująco – doradczy.

ROZDZIAŁ II
Wybory

6
1. Wybory do Rady Klasowej tzw.”Trójki Klasowej” przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Wybory przygotowuje Wychowawca, który zatwierdza również protokół z wyborów.
3. Wybory odbywają się w sposób tajny.
4. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze składu rady klasowej rodziców tzw.”Trójki Klasowej” przedstawiciela danego oddziału, rada klasowa niezwłocznie decyduje o przeprowadzeniu wyborów celem uzupełnienia składu.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się podczas specjalnie w tym celu zwołanego zebrania rodziców.
Procedura wyboru Rady Klasowej rodziców tzw. „Trójki Klasowej”

7
1. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice (lub prawni opiekunowie ) uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic.
2. Rodzice uczniów zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową rodziców, tzw. „Trójkę Klasową”.
3. Skład Rady Klasowej, tzw . „Trójki Klasowej” tworzy:
 Przewodniczący Rady Klasowej Rodziców
 Zastępca Przewodniczącego
 Skarbnik

ROZDZIAŁ III
Wybory do Rady Rodziców

8
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, będących przedstawicielami „Trójek Klasowych”. Wybory odbywają się w sposób tajny.
2. Przedstawiciel Rady Rodziców może być wybrany:
 spośród członków Rady Klasowej rodziców
 lub na wniosek rodziców danego oddziału, może to być osoba nie wchodząca w skład Rady Klasowej
3. Decyzja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców powinna zostać przedłożona na piśmie Przewodniczącemu Rady.
4. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem na zebraniu Rady przez pozostałych członków, innych rodziców nie wchodzących w skład Rady oraz przez dyrektora Szkoły.
5. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze składu w sytuacji:
 Nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach
 Gdy nie wypełnia powierzonych obowiązków, zadań
 Gdy działa niezgodnie z przyjętymi zasadami
 Z innych, uzasadnionych przyczyn
6. Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
7. Wybory uzupełniające przeprowadza się podczas specjalnie w tym celu zwołanego zebrania rodziców.
Procedura wyboru Prezydium Rady Rodziców

9
1. Do udziału w wyborach uprawnieni są przedstawiciele Rady Rodziców, uczniów danego oddziału. Jeden oddział klasowy reprezentuje w wyborach jeden przedstawiciel do Rady Rodziców.
2. Przedstawiciele do Rady Rodziców zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Prezydium Rady Rodziców .
3. Skład Prezydium Rady Rodziców tworzy:
 Przewodniczący Rady Rodziców
 Zastępca Przewodniczącego
 Sekretarz
 Skarbnik
 Członek
1. Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna .
2. Wybrana w głosowaniu jawnym, na pierwszym sprawozdawczo- wyborczym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady Rodziców.
4. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Ustala się następujący ramowy porządek obrad zebrania sprawozdawczo- wyborczego przedstawicieli do Rady Rodziców:
 wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Rodziców ,
 głosowanie nad absolutorium dla Prezydium Rady Rodziców za okres sprawozdawczy,
 powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej
 wybór Prezydium Rady Rodziców
6. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rady Rodziców odbywa się pierwsze zebranie nowego Prezydium Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ IV
Kompetencje Rady Rodziców

10
Kompetencje Rady Rodziców z mocy prawa to:
1. Pozytywne zaopiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
2. Pozytywne zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.
Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców z mocy prawa to m.in.

11
1. Delegowanie przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
2. Możliwość występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach szkoły.
3. Wyrażanie opinii, w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
4. Wyrażanie opinii, w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego.
5. Wyrażanie opinii w formie wiążącej o podjecie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.
6. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju .
7. Wypowiedzenie się w ramach konsultacji w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring).
8. Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny.
9. Zaopiniowanie w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

ROZDZIAŁ V
Kompetencje Prezydium Rady Rodziców

12
Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest:
1. Realizowanie celów i zadań Rady Rodziców,
2. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
3. Koordynowanie działalności klasowych Rad Rodziców,
4. Decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
5. Zbieranie opinii i wypracowanie wniosków dotyczących spraw szkoły.

13
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:⸹
1 . Kierowanie pracami Rady Rodziców oraz Prezydium,
2. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium
3. Kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady
4. Przekazywanie opinii i wniosków Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
5. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

14
Zadaniem zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców jest:
1.Wspieranie w pracy przewodniczącego Rady Rodziców .
2. Przejęcie obowiązków przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

15
Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest:
1.Organizacja i przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium .
2. Protokołowanie obrad Rady Rodziców.
3.Prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

16
Zadaniem skarbnika Rady Rodziców jest:
1.Prawidłowa gospodarka środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę.

17
Zadaniem członka prezydium Rady Rodziców jest:
1. Pomoc w wykonywaniu zadań w/w osobom.

ROZDZIAŁ VI
Posiedzenie Rady Rodziców

18
1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się regularnie, w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym terminem spotkania w sposób ustalony na pierwszym posiedzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwoływać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 – dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora szkoły.
4. Pomiędzy zebraniami plenarnymi Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie głosowań mailowych. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów Członków Rady, przy czym do głosów sprzeciwiających się nie wlicza się głosów wstrzymujących
(50%+1), przez co najmniej połowę członków Rady Rodziców. Termin oddania głosu w głosowaniu określa przewodniczący, przy czym nie może to być mniej 3 dni.
Przewodniczący informuje członków rady o wyniku glosowania mailowo bez zbędnej zwłoki.

19
Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady Rodziców otrzymują na zebraniu lub wcześniej drogą elektroniczną projekt porządku obrad.

20
1. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
4. Protokoły z posiedzenia Rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
5. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców przyjmowane są w drodze głosowania na następnym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ VII
Tryb podejmowania uchwał

21
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyzje podejmuje przewodniczący Rady Rodziców.
3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania, tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.
5. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem szkoły , dyrektor zawiesza ich wykonanie.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia sprawę przekazuje się do organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ VIII
Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

22
1. Członkowie Rady Rodziców reprezentują klasę na forum Rady.
2. Mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności Rady i funkcjonowania szkoły.
3. Zobowiązani są do przekazywania sprawozdania z działalności Rady podczas zebrań organizowanych dla rodziców danej klasy.
4. Zachęcają rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców.
5. Członkowie Rady Rodziców biorą udział na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
6. Członkowie Rady Rodziców powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady i wypełniać powierzone zadania.
7. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
8. Członkowie Rady Rodziców, którzy nie wypełniają powierzonych obowiązków, nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach lub w inny sposób działają niezgodnie z przyjętymi zasadami mogą, na wniosek pozostałych członków, zostać odwołani. W tej sytuacji przeprowadza się wybory z zachowaniem procedury.
9. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady.
10. Członkostwo w Radzie i wszelkiej funkcji pełnione są społecznie.

ROZDZIAŁ IX
Fundusze Rady Rodziców

23
1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:
a. dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
b. darowizn osób fizycznych i osób prawnych,
c. dotacji,
d. innych źródeł.
2. Wysokość dobrowolnej składki na wniosek Prezydium ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
3. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły w zakresie edukacji, sportu, opieki i wychowania m.in.:
 dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
 dofinansowanie wycieczki szkolnej.
 wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
 zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
 ponadstandardowe wyposażenie szkoły,
 ponadstandardowe środki dydaktyczne,
 nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
 promocję szkoły,
 koszty związane z działalnością Rady,
 inne cele, zgodne z działalnością statutową szkoły.

24
1. Szczegółowe zasady wydatkowania środków finansowych ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
2. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
 Nauczyciel
 Rada Pedagogiczna
 Dyrektor Szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Członkowie Rady Rodziców
 Członkowie Rady Klasowej

ROZDZIAŁ X
Obsługa finansowo – księgowa Rady Rodziców

25
1. Środki pieniężne Rady Rodziców mogą być gromadzone na koncie w banku , w tym celu zakłada się rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy. Osobami upoważnionymi do składania podpisów są wyznaczeni członkowie prezydium i to ich wzory podpisów powinny być złożone w banku.
2. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka prezydium który jest uprawniony do obsługi konta niezwłocznie aktualizuję się kartę wzorów i podpisów w banku poprzez usunięcie nieaktualnego i dodanie nowego upoważnionego do obsługi konta członka prezydium .
3. Obsługę finansowo- księgową środków Rady Rodziców nadzoruje skarbnik Rady .
4. Na każdą przyjętą wpłatę wydaje się pokwitowanie.
5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy .
6. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego Rady Rodziców .
7. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Prezydium Rady Rodziców.
8. Rada Rodziców może zakładać w ramach konta bankowego Rady subkonta celowe związane ze statutową działalnością szkoły.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

26
1. W przypadku sporów między organami szkoły, regułą powinno być współdziałanie oparte na dialogu, wypracowywaniu konsensusu dla potrzeb wzmacniania jakości pracy szkoły w jak największej liczbie obszarów.
2.W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej, Prezydium rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę .

27
Członkowie Rady Klasowej tzw.„Trójek Klasowych” , członkowie Rady Rodziców , Prezydium, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać .

28
1. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści :
„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu NIP 7352605119”.
2. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz, Członek Prezydium.
3. Regulamin Rady Rodziców oraz jego zmiana uchwalane są przez Radę Rodziców szkoły na plenarnym spotkaniu Rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

29
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Regulamin sporządzono w dniu 10 grudzień 2019 r.
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 10.12.2019 r.
 Prezydium Rady Rodziców :
 Przewodniczący Rady Rodziców :
 Zastępca Przewodniczącego
 Sekretarz
 Skarbnik
 Członek
– Załącznik nr 1 – Regulamin zebrania wyborczego Rady Klasowej tzw. „Trójki Klasowej” oraz Wybór przedstawiciela Rady Klasowej do Rady Rodziców.
– Załącznik nr 2 – Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Klasowej
– Załącznik nr 3 – Protokół Komisji Skrutacyjnej z Wyborów do Rady Klasowej i Rady Rodziców
– Załącznik nr 4 – Protokół Zebrania Wyborczego do Rady Klasowej i Rady Rodziców
– Załącznik nr 5 – Oświadczenie Rady Klasowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy do Rady Rodziców
– Załącznik nr 6 – Regulamin zebrania wyborczego do Prezydium Rady Rodziców.
– Załącznik nr 7 – Karta do głosowania w sprawie wyborów do Prezydium Rady Rodziców
– Załącznik nr 8 – Protokół Komisji Skrutacyjnej z Wyborów do Prezydium Rady Rodziców -Załącznik nr 9 – Protokół Zebrania Wyborczego do Prezydium Rady Rodziców
– Załącznik nr 10 – Oświadczenie Prezydium Rady Rodziców dotyczące wyboru składu Prezydium Rady Rodziców
– -Załącznik nr 11 – Protokół Zebrania Rady Rodziców
Rada Rodziców SP2 Nowy Targ- przewodniczący Łukasz Ligas

Skip to content