24 czerwca 2021 12:23

Kalendarium 2020/2021

Kalendarium szkolne na rok szkolny 2020/2021

 

Termin

Zadanie

Rok kalendarzowy 2020
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
15-17 września Zebrania z rodzicami oraz zebranie z rodzicami uczniów klas 8 w celu przekazania im ważnych informacji związanych z egzaminem po klasie ósmej tj. możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8 (pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem.
16września-13 listopada( nie później niż do 29 listopada!) Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. Na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 3.2.2. informacji CKE  uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty
Nie później niż do 15 października! Dostarczenie dyrektorowi  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia klasy 8 i/ lub zaświadczenia o stanie zdrowia mogącym nieć wpływ na egzamin ósmoklasisty.

Dostarczenie  zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia ( o którym mówi pkt.3,4.6d)  w sprawie  dostosowania formy lub warunków przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty  do potrzeb zdrowotnych

Październik Trening ewakuacji
9 września Zebranie  Rady  Pedagogicznej
Nie później niż do 30 września Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 deklaracji wskazującej język nowożytny zdawany na egzaminie klas 8 , informacji o  zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnym- specjalne druki CKE
23 października Ślubowanie klas pierwszych
14 października Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
16 października Szkolne obchody Dnia Papieskiego
18 listopada Zebranie Rady Pedagogicznej
12 listopada Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości –

VII  Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na jego organizację

10 listopada Narodowe Święto Niepodległości- akademia szkolna
25 listopada / 24-26 listopada Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8(pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem
4 grudnia Mikołajki szkolne
22 grudnia Jasełka szkolne/ Wigilia szkolna
18 grudnia Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania
23 grudnia– 1 stycznia Zimowa przerwa świąteczna
13 stycznia Wystawianie ocen śródrocznych
13-15 stycznia Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o śródroczny  egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

A także :

  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy a dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

Rok kalendarzowy 2021

21 stycznia VIII  Szkolne Śpiewanie Kolęd I Pastorałek-  impreza integracyjna, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli
18-19 stycznia Egzaminy klasyfikacyjne w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej – indywidualne terminy ustala dyrektor  z uwzględnieniem możliwości ustalenia terminów indywidualnych w okresie wcześniejszym

 

20 stycznia Rada Klasyfikacyjna
21 stycznia Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
27 stycznia /26-28 stycznia Zebranie z rodzicami
15 – 28 lutego Ferie zimowe
22-26  lutego Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas I i  oddziałów przedszkolnych, przyjmowanie podań o przyjęcie do szkoły na potrzeby rekrutacji – termin może ulec zmianie  w związku z przepisami rekrutacyjnymi
10 marca Otwarta środa
Wg ustaleń z parafią Rekolekcje szkolne
kwiecień Pielgrzymka klas ósmych do Ludźmierza- jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli
Termin do podania Zebranie  Rady pedagogicznej- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin klas 8
1-6  kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
14  kwietnia /13-15 kwietnia Zebranie z rodzicami
30  kwietnia Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
1 maja Święto Pracy- dzień wolny
7 maja Święto Patrona Szkoły- szkolny pokaz talentów- FESTYN SZKOLNY
19 maja Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania
26 maja Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
12  maja Środa otwarta
1 czerwca Dzień Dziecka
11 czerwca Wystawianie przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych
14-15 czerwca Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przepisami prawa szkolnego
16 czerwca Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
18 czerwca Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca
16  czerwca Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych
  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy  dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych
  • dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych
17-18 czerwca Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych –  indywidualne terminy wyznacza dyrektor
25 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego
30 czerwca Posiedzenie Rady pedagogicznej

 

Uwaga! w  powyżej przedstawionym Kalendarium  w ciągu roku szkolnego mogą pojawić się drobne zmiany spowodowane zaistniałymi zdarzeniami,

których nie można było  wcześniej przewidzieć.

Dni ustawowo wolne od zajęć

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. –niedziela

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r. – środa

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.-  piątek , sobota
Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. -piątek

Święto Trzech Króli- 6 stycznia 2021r. – środa

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia  2021 r.- poniedziałek
Święto Pracy – 1 maja 2021 r., piątek
Święto Narodowe Trzeciego Maja– 3 maja 2021 r., poniedziałek
Boże Ciało –3 czerwca  2021 r.-  czwartek

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.- piątek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

– 02.11.2020 – poniedziałek po Wszystkich Świętych

– 25.05.2021 EGZAMIN KLAS VIII – język polski

– 26.05.2021  EGZAMIN KLAS VIII – matematyka

– 27.05.2021  EGZAMIN KLAS VIII – język angielski

– 4 pierwsze dni po ogłoszeniu kwarantanny dla całej szkoły, a w przypadku braku zachorowań 22-24 czerwca 2021

– 03.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Skip to content