24 czerwca 2021 13:12

Innowacja pedagogiczno-czytelnicza

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Mikołaja Kopernika

w Nowym Targu

 

INNOWACJA

PEDAGOGICZNO – CZYTELNICZA

 

 

,,  RÓŻNORODNOŚĆ TEMATYCZNA LEKTUR KLAS I – III I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ CZYTELNICTWA”

 

 

 

NAUCZYCIELE:

JOLANTA ALZAK – edukacja wczesnoszkolna

IRENA HORNIK – bibliotekarz

KATARZYNA GIEŁCZYŃSKA – bibliotekarz

 

Postawa prawna:

  1. Ustawa o Systemie Oświaty  z dnia 7 września 1991 r.( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) –  art. 41 ust. 1 pkt. 3.
  2. Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017 r. poz.59) art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art.55 ust 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art.86 ust.1.

 

,, Nikt nie rodzi się czytelnikiem,

czytelnika trzeba wychować”

 

OPIS INNOWACJI

PROGRAMOWO-METODYCZNO-ORGANIZACYJNEJ

 

 

  1. ZAŁOŻENIA INNOWACJI

 

Jednym z głównych założeń  Planu Profilaktyczno – Wychowawczego w bieżącym roku szkolnym 2017/ 2018 jest podejmowanie zadań w celu podniesienia poziomu czytelnictwa naszych uczniów , a także zdobywanie większych umiejętności posługiwania się technologią komputerową.  Podjęte działania mają sprawić, aby uczeń ograniczył oglądanie TV, chętnie sięgał po lekturę szeroko rozumianą, a z komputera potrafił tyle korzystać ile jest mu to niezbędne i pomocne w nauce szkolnej. Innowacja będzie prowadzona w II półroczu roku szkolnego 2017/ 2018r.

Założeniem innowacji jest także wskazanie atrakcyjności i przydatności książki. Nikogo nie trzeba przekonywać, że czytanie książek wpływa pozytywnie na każdego z nas. Czytanie rozwija u wszystkich intelekt, wyższe emocje. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija naszą wyobraźnię, wiedzę o otaczającym świecie, język ojczysty, umiejętność wyrażania myśli i rozumienie innych. Zachęcanie uczniów do czytania coraz to nowszej literatury jak i tej klasycznej dla dzieci w młodszym wielu szkolnym jest jedną  z form spędzania czasu wolnego i czasu z rodziną. Innowacja realizowana będzie na dodatkowych zaplanowanych zajęciach z uczniami kl 3b, na niektórych lekcjach bibliotecznych z klasami trzecimi oraz klasami drugimi i pierwszymi, na zajęciach obowiązkowych w klasie 3b.

 

  1. 2. CELE INNOWACJI

 

Cel ogólny:

 

Głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w klasach I – III  poprzez  zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną lektur. Wskazanie, że czytać można wspólnie głośno i w taki sposób spędzać czas wolny. Podjęte przez nas  działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką , zachęcanie do polubienia czytania, docenianie piękna i wartości płynących z obcowania z lekturą, czasopismem czy blogiem literackim na późniejszych etapach edukacji.

 

Cele szczegółowe:

 

–  Zaktywizowanie do czytania i pracy twórczej.

–   Kształtowanie nawyków czytelniczych.

–  Wyrabianie szacunku do literatury.

–   Kształtowanie umiejętności  wykorzystania poznawczej i ludycznej  funkcji literatury.

–   Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

–   Korzystanie z różnych źródeł informacji i technologii komunikacyjnych.

–   Rozbudzanie ciekawości świata , poznawanie ciekawych ludzi.

–   Pomoc w rozpoznawaniu talentów i zdolności twórczych.

–   Rozwijanie uzdolnień artystycznych i sprawności językowych.

–   Rozwijanie wiary we własne możliwości.

–  Propagowanie pozytywnych wzorców literackich, kulturowych i autorytetów osobowych.

–   Poznawanie pracy bibliotekarza, księgarza , pisarza.

–   Kształtowanie nawyków sięgania po książkę jako jednej z form spędzania wolnego czasu, nawyku kupowania książki i tworzenia domowej biblioteczki.

–  Współdziałania w grupie, zespole klasowym.

–  Rozwijania poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki.

– Galeria prac plastycznych dotyczących literatury

 

 

  1. 3. FORMY I METODY

 

–          ciekawe lekcje biblioteczne

–          głośne i ciche czytanie tekstów

–          czytanie ze zrozumieniem

–          czytanie z podziałem na role

–          rozwiązywanie krzyżówek

–          quizy na temat znanych bohaterów literackich

–          zabawy słowne

–          konkursy recytatorskie

–          gromadzenie i analiza z różnych źródeł

–          praca z komputerem i Internetem

–          konkursy plastyczne

–          zajęcia dramowe

–          zabawa w teatr

–          praca w grupach

–          zajęcia warsztatowe

 

 

 

4. EFEKTY INNOWACJI:

 

–  Wzrost czytelnictwa i zainteresowania biblioteką jako ważną szkolną pracownią.

–  Poprawa poziomów wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów przed kolejnym etapem edukacyjnym 4-8.

–  Wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.

–  Poprawa koncentracji uwagi, autorefleksji i krytycznego myślenia uczniów

–  Wzrost poczucia własnej wartości, grupy , zespołu klasowego.

–  Poprawa więzi i relacji uczeń, kolega , nauczyciel, wychowawca, rodzic.

–  Większe zaangażowanie w życie szkoły , społeczne, środowiska.

–  Wzajemne polecenie książek, które warto przeczytać.

–  Rozmowy o książkach grupie rówieśniczej, koleżeńskiej, klasowej, z rodzicami, rodzeństwem.

–   Zainteresowanie pracą bibliotekarza, pisarz, twórców, artystów.

–  Potrzeba poznania dzieł kultury i ich roli w społeczeństwie.

–  Wzrost zaangażowania w życie społeczne

 

4. ZADANIA INNOWACYJNE :

 

Ciekawe lekcje biblioteczne

 

–  Dzień Postaci z Bajek – znajomość bajek, czytanie bajek, strój postaci z bajki, konkurs plastyczny/ listopad- pilotaż/.

–  Książka obrazkowa jako innowacja lekturowa – termin/ w okresie innowacji/

–  Wierszyki łamiące języki- spotkanie w bibliotece z poezją dla dzieci Brzechwa. Tuwim, Chotomska, Rusinek…/ luty /

–  Spotkanie pokoleniowe w bibliotece, czytanie uczeń, nauczyciel, rodzic, dziadek

 

Konkursy z książką w tle: plastyczne, recytatorskie prozy,  .

 

–  Komiks jako forma wyrażenia treści utworu  – własne komiksy.

–          Ekslibris – co to takiego, projekt własnego ekslibrisu

–  ,,Majowe święto książki”– akademia, wystawka książek o tematyce patriotycznej w 100- lecie odzyskania niepodległości

 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkoły w rozwoju czytelnictwa dzieci w młodszym wieku szkolnym

 

–          Przedstawienie bajki w formie teatralnej dla przedszkolaków  nowotarskich przedszkoli i klas I – III w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu – termin  maj 2018  przez uczniów kl.3b

–          Pokaz mody, strojów postaci z bajek

–          Współpraca z innymi bibliotekami, wycieczki do innych bibliotek  – PPWSZ, Biblioteka publiczna  – w okresie innowacji/

–   Spotkanie autorskie – współorganizacja  z biblioteką publiczną .

 

Pedagogizacja  rodziców

 

–          – Pedagogizacja rodziców na temat: ,,Uniwersalna i ponadczasowa rola książki w kształceniu i wychowaniu”    – publikacja materiału na stronie internetowej szkoły.

 

6. EWALUACJA

 

Ewaluacja  zostanie przeprowadzona w czerwcu 2018 r. w formie ankiet i wywiadu z rodzicami. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, przez porównanie wyników testu do badania techniki czytania głośnego według Karola Lausza. Wyniki ewaluacji zostaną zaprezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej we wrześniu 2018 r.

 

 

ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU MŁODEGO POKOLENIA

Skip to content