10 maja 2021 05:42

Nabór pracowników

Informacja dla osób ubiegających się o pracę

w Szkole Podstawowej nr 2

im. M. Kopernika w Nowy Targu

 

1. W przypadku pojawienia się wakatu nauczycielskiego dyrektor szkoły zamieszcza informację na stronie KO Kraków.

2. W przypadku pojawienia się wakatu pracownika administracji lub obsługi dyrektor szkoły zamieszcza informację na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.

3. Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów: podanie o przyjęcie do pracy  i CV mogą złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły.

4. Po zakończeniu postępowania  rekrutacyjnego złożone dokumenty  mogą zostać odebrane osobiście przez osobę, która je złożyła w terminie  do 2 tygodni od dnia, w którym kandydat otrzymał telefoniczną informacje zwrotną o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

5. Postępowanie rekrutacyjne polega na  analizie  kwalifikacji pracownika pod względem przydatności na danym stanowisku pracy w szkole, posiadaniu stosownych uprawnień i wymaganych prawem dokumentów. W uzasadnionej  sytuacji dyrektor zastrzega sobie prawo wyboru pracownika biorąc pod uwagę możliwości finansowe szkoły. Po dokonaniu w/w analizy dokumentów prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna (gdzie kandydat odpowiada na pytania dyrektora i ew. członków  komisji, komisja zwraca również uwagę na predyspozycje zawodowe kandydata pod kątem przyszłej pracy z dziećmi i młodzieżą), w której mogą brać udział wytypowane przez dyrektora spośród pracowników szkoły osoby trzecie w terminie uzgodnionym z kandydatem.

6. Informację zwrotną o ew. przyjęciu do pracy kandydat uzyska po przeprowadzeniu analizy i rozmów z wszystkimi chętnymi kandydatami w możliwie najszybszym terminie.

7. Nieodebrane dokumenty papierowe i/lub wysłane  za pomocą poczty e-mail zostaną usunięte/zniszczone po 2 tygodniach od wyłonienia kandydata na pracownika.

8. Wszelkie dane kandydat podaję  z własnej woli i niniejszym  wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach postępowania rekrutacyjnego do wyłonienia pracownika na poszukiwane stanowisko pracy.

9. W przypadku otrzymania  dokumentów: podania o przyjęcie do pracy i CV w okresie innym niż poszukiwanie pracownika ogłoszone jak w pkt 1 i pkt, dokumenty te są niszczone lub kasowane i pozostają bez rozpatrzenia, szkoła nie przechowuje ich w swoich zbiorach i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych osób składających lub wysyłających je  bez powodu do szkoły.

(06.07.2020)

Praca dla asystenta romskiego

Skip to content