Szukaj
29 lutego 2024 16:59

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sp2.nowytarg.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).

Brak transkrypcji tekstowej dla materiałów wideo (nietransmitowanych na żywo).

Nie cała funkcjonalność strony dostępna jest przy użyciu klawiatury.

Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skanowane dokumenty zapisane jako pliki PDF zawieraja jedynie grafikę , ponieważ mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Pyzowska-Foryt, sp2@nowytarg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 266 27 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. małopolskie
 2. nowotarski
 3. Miasto Nowy Targ
 4. Nowy Targ
 5. Aleja Mikołaja Kopernika 28
 6. 34-400 Nowy Targ

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 4. Parking jest bezpłatny.
 5. Parking znajduje się naprzeciwko budynku szkoły w pobliżu przejścia dla pieszych. Dostęp swobodny, zatoka parkingowa przy głównej ulicy.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. W celu obsługi osób niepełnosprawnych należy skorzystać z usług portierni, która jest dostępna z poziomu ulicy, od wejścia głównego od al. Mikołaja Kopernika.
 3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 4. Otwierają się na zewnątrz.
 5. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 6. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 7. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 8. Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
 9. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 10. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 1. Punkt obsługi znajduje się przy wejściu

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Ciąg schodów składa się z 22 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 20 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 4. Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
Skip to content