23 września 2021 06:19

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak wersji strony z wysokim kontrastem.
 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak tłumacza migowego online.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat Szkoły.
 • E-mail: sp2@nowytarg.pl
 • Telefon: 18 266 27 96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu
 • Adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika
  Aleja Mikołaja Kopernika 28
  34-400 Nowy Targ
 • E-mail: dyrektor@sp2.nowytarg.pl
 • Telefon: 18 266 27 96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W celu obsługi osób niepełnosprawnych należy skorzystać z usług portierni, która jest dostępna z poziomu ulicy, od wejścia głównego od al. Mikołaja Kopernika.

Skip to content