18 maja 2021 20:42

Orlik – Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu.
2. Z boisk mogą kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.
3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
4. Korzystanie z obiektu następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Administratora.
5. Obiekt lub poszczególne boiska za jego zgodą mogą być wykorzystywane do organizowania zawodów i turniejów.
6.Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram.
7. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów SP 2 zgodnie z aktualnym Planem Lekcji w okresie roku szkolnego: poniedziałek – piątek (zakres czasowy 08.00 – 16.00)
b)w tygodniu poza planowanymi zajęciami dla SP2, boiska mogą być udostępnione dla wszystkich chętnych w czasie pracy animatorów lub po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły
c) Zabrania się korzystania z obiektu w godzinach nocnych .
8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych gospodarz lub instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
9. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 6a prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, natomiast w pkt. 6b i c za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na boiskach nie odpowiada szkoła lecz rodzice /prawni opiekunowie dzieci.
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych.
11. Osoby przebywające na boiskach mają obowiązek stosować się do uwag dozorcy sprawującego nadzór nad mieniem szkolnym.
12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne, jednak oblig ten obowiązuje jedynie do roku 2017- po tym czasie decyzje o możliwości pobierania opłat podejmuje dyrektor w porozumieniu z OP .
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, spożywania ziaren słonecznika i gumy do żucia
b) wprowadzania i użytkowania na terenie całego obiektu sprzętu innego niż zgodny z jego przeznaczeniem, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce, itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz wyposażenia obiektu,
d) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne,
e) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i) wprowadzania zwierząt,
j) stosowania się do poleceń administratora lub osób wyznaczonych przez administratora do kontroli i ochrony obiektu
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na jego terenie.
15. Pełnoletni Użytkownicy korzystają z obiektu i znajdujących się na nim boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu lub gospodarz obiektu, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
d) wezwać Policję.
17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora, animatora sportu, dozorcy lub gospodarza obiektu /administartor.
Polecenia, ogłoszenia i ostrzeżenia wydawane przez osoby uprawnione lub wywieszone przez administratora obiektu na jego terenie maja pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
18. Przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania reguł.
19. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego (z art. 51 §1 i 2 KW, art.54 KW), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 KK). Podlegać będzie również zakazowi dalszych wstępów na boiska.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.05.2016 roku.
TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy ………………..112
Pogotowie Ratunkowe……………999
Straż Pożarna. ……………………… 998
Pogotowie energetyczne ………. 991
Zatwierdził: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
Telefon do Administratora: 18 2662796

Skip to content